AVG

Introductie
Apployed neemt jouw privacy zeer serieus en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn wanneer je gebruik maakt van de diensten van Apployed. In dit Privacy Statement staat hoe Apployed jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy statement worden op onze website bekend gemaakt. Raadpleeg de website daarom regelmatig.

Wie zijn wij
Apployed is onderdeel van BCS B.V. en is gevestigd te (2651AV) Berkel en Rodenrijs aan de Spoorhaven 96, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 54872308. Apployed biedt een online platform voor personeel- en salarisadministratie. Het platform is bereikbaar via de website www.apployed.nl (hierna: de website), waar we de mogelijkheid bieden om een online demo van Apployed te bekijken. Om deze demo te bekijken en om contact op te nemen, dien je een formulier in te vullen met jouw persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens zodat wij onze diensten aan jou kunnen aanbieden en onze verplichtingen tegenover jou kunnen nakomen.

Welke informatie wordt door ons verzameld en verwerkt?
Om de diensten van BCS aan jou te kunnen verlenen, zul je bepaalde informatie aan ons verstrekken, zoals hieronder omschreven. Wij gaan op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met alle verkregen informatie.

Contactformulieren:
Bij het opsturen van een contactformulier verstrek je informatie aan BCS. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het indienen van een contactformulier bestaan uit:
• Naam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer.

Informatieaanvraag:
Bij het aanvragen van meer informatie over Apployed, of een onderdeel van Apployed, verstrek je informatie aan BCS. De gegevens die nodig zijn om jou de gevraagde informatie te versturen, zijn:
• Naam;
• E-mailadres.

Demoaanvraag:
Bij het aanmaken van inloggegevens om de online demo te bekijken, verstrek je informatie aan BCS. De gegevens die worden gevraagd, bestaan uit:
• Aanhef;
• Naam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Bedrijfsnaam;
• Aantal medewerkers.

Automatisch gegenereerde informatie
Naast de gegevens die van jou gevraagd worden binnen de omgeving van de dienst, heeft Apployed bepaalde gegevens van jou nodig om de technische aspecten van de dienstverlening te laten werken, bijvoorbeeld het correct weergeven van webpagina’s en het beveiligen van het platform. Deze gegevens worden door BCS automatisch op anonieme wijze verzameld wanneer jij of jouw medewerker de SaaS-dienst gebruikt. De informatie die hiervoor wordt verzameld, bestaat uit het IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, jouw accountnummer en de pagina’s die in het platform worden bezocht.

Cookies
Alle informatie over onze cookies vind je hier.

Hoe worden persoonsgegevens door BCS gebruikt?
BCS zal de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Doel Rechtsgrond

  1. Om de online demo en brochures van Apployed aan jou beschikbaar te stellen. 1. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed, namelijk marketingactiviteiten van Apployed.
  2. Om het platform van Apployed mogelijk te maken en optimaal te kunnen laten werken en te beveiligen, aan te passen en te verbeteren. 2. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed, inhoudende beveiliging van de website.
  3. Om informatie omtrent de eigen diensten van Apployed toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven indien jij je daarvoor hebt aangemeld. 3. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed, namelijk direct-marketing activiteiten van Apployed.
  4. Om de kwaliteit van de diensten van Apployed te kunnen verbeteren en om statistische gegevens te genereren over jouw websitegebruik. 4. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed, namelijk het verbeteren en analyseren van de diensten van Apployed.
  5. Om informatie over jou te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, als gevolg van een rechtszaak en/of ter bescherming van haar eigen rechten. 5. (i) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Apployed; (ii) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Apployed rust.

Wie hebben toegang tot jouw gegevens?
Apployed gaat discreet om met jouw persoonsgegevens en zal deze enkel voor de uitvoering van haar doel of doeleinden gebruiken. Apployed zal jouw gegevens nooit zonder jouw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen) van derden. Apployed stuurt jouw gegevens alleen door aan derden om aan haar verplichtingen tegenover jou te kunnen voldoen.

Automatische gegenereerde informatie, bijvoorbeeld middels cookies, die Apployed verzamelt voor statistische doeleinden (werking van de website, marketing) en de beveiliging en verbetering van de website zijn altijd anoniem en kunnen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot een persoon herleidbaar zijn.

Apployed kan jouw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hoe lang bewaart Apployed jouw persoonsgegevens?
Apployed zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. De door jou verstrekte gegevens tijdens jouw gebruik van de diensten zal Apployed verwijderen na een periode van vijf jaar.

Wat zijn jouw rechten?
Op grond van de privacywetgeving heb jij als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze jij deze rechten kunt inroepen. Een verzoek kan worden verstuurd naar administratie@apployed.nl.

Reactie
Apployed probeert zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op jouw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat Apployed meer tijd nodig heeft. Indien dat het geval is, zal Apployed jou hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Om er zeker van te zijn dat de informatie die jij opvraagt ook echt bij jou hoort, vraagt Apployed jou om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. Apployed verzoekt jou om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat Apployed een verzoek van jou afwijst, bijvoorbeeld omdat jouw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat Apployed (wettelijk gezien) niet aan jouw verzoek kan of hoeft te voldoen. Apployed zal jou ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat Apployed jou vraagt jezelf te identificeren voordat jouw verzoek in behandeling wordt genomen.

Apployed wijst jou er verder op dat jij, in het geval Apployed een verzoek van jou afwijst, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of Apployed op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt. lndien dit het geval is, zal Apployed jou in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien jouw verzoek wordt toegekend, zal Apployed de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, Apployed gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zal verwerken, tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als Apployed jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zal Apployed jouw privacybelangen afwegen tegen de bedrijfsbelangen van Apployed. Als jouw belang zwaarder weegt, zal Apployed jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zal Apployed jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. Apployed zal de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen, zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

Hoe worden jouw gegevens beschermd?
Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo goed te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik, zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Links naar andere websites
Op onze website en/of in het platform kunnen links staan naar andere websites waar wij geen toezicht op houden. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze website.

Wijzigingen in het privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website. Wij adviseren jou daarom regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je ons een e-mail met jouw vraag of opmerking sturen via info@apployed.nl. Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met Apployed niet uit, dan kun je jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.